+
Mit keressek?
Hol keressek?
Paraméterek
Gyártók
Ár szűkítés

Általános Szerződési Feltételek

I. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti az ÉDES ÉRZÉS KFT. (székhely: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 28/A, cégjegyzékszám: 01-09-963-935, a Budapest Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 23401347-2-43) www.edeserzes.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit. 

A www.edeserzes.hu weboldalon az Édes Érzés bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A szolgáltató a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A kiszállítás kérése helyett a Felhasználó dönthet úgy is, hogy a kiválasztott termékeket személyesen veszi át. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor (vagy személyes átvételkor) érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.edeserzes.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”). 

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy a Bevásárló Lista Megjegyzés rovatánál kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím). 

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az Édes Érzés Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a ww.edeserzes.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén az Édes Érzés Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. 
A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, az Édes Érzés Kft. általi automatikus

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Tesco nem vállal felelősséget.

Az Édes Érzés Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Az Édes Érzés Kft. a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül az Édes Érzés Kft. eladási ajánlatának, azt ugyanis az Édes Érzés Kft. a kiszállításkor (áruházi átvételkor) teszi meg a Felhasználó részére.

IV. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Édes Érzés Kft.-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Édes Érzés Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az Édes Érzés Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt. 

V. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.edeserzes.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője az Édes Érzés Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. 

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az Édes Érzés Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait. 

Így különösen a Felhasználó 

nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg az Édes Érzés Kft. jóváhagyása nélkül;
nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.


A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne. 

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat az Édes Érzés Kft.-hez: info@edeserzes.hu

VI. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek: 

olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, az Édes Érzés Kft., az Édes Érzés Kft. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
a www.edeserzes.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.


Az Édes Érzés Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki az Édes Érzés Kft. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Tesco-nak vagy az Édes Érzés Kft. csoporton belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését az Édes Érzés Kft.-től harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt az Édes Érzés Kft.-ra kiszabott bírság is kárnak minősül. 

VII. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban az Édes Érzés Kft. és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor vagy áruházi átvételkor az Édes Érzés Kft. által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem az Édes Érzés Kft. egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként. 

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre: 
(I) a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
(II) az Édes Érzés Kft. automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről (III. pont 3. bekezdés)
(III) az Édes Érzés Kft. házhoz szállítja a termékeket vagy áruházi átvételt biztosít (VIII. pont)
(IV) az Édes Érzés Kft. tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
(V) ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést az Édes Érzés Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az Édes Érzés Kft. nem iktat. 

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy az Édes Érzés Kft. a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza. 

VIII. Átadás-átvétel

Házhozszállítás esetén 

A termékek www.edeserzes.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a házhozszállítás alkalmas számára. 

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén az Édes Érzés Kft. nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. 

Lakóház esetén a www.edeserzes.hu honlapon keresztül a Felhasználó kérheti azt is, hogy a terméket egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző futárszolgálat alkalmazott (kiszállítási asszisztens) köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a kiszállítási asszisztensnek rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a futárszolgálat a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja. 

Az Édes Érzés Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket az Édes Érzés Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály). 

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a kiszállítási asszisztensnek kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a kiszállítási asszisztens a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a kiszállítási asszisztens akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves. 

Ha a Felhasználó által megjelölt helyen és időpontban senki nem veszi át a kiválasztott és kiszállítani kért terméket, a kiszállítási asszisztens köteles értesítést hagyni arról, hogy megkísérelte a szállítást és jelezni, hogy a Felhasználó lépjen kapcsolatba a telefonos ügyfélszolgálattal az újbóli kiszállítás érdekében. 

Áruházi átvétel esetén 

A Felhasználó dönthet úgy is, hogy nem kér házhozszállítást, hanem a termékeket az áruházban kívánja átvenni. Ebben az esetben a Felhasználónak – a bevásárló lista összeállításával egyidejűleg – meg kell határoznia azt az időpontot, amikor a kiválasztott termékeket a regisztrált címéhez automatikusan hozzárendelt áruháznál átveheti. 

Felhasználó a kiválasztott termékeket az előzetesen meghatározott időpont előtt nem tudja átvenni. Amennyiben a Felhasználó az időpontot követően késve érkezik, a termékeket átveheti, de ilyen esetben a megjelölt áruátvétel helyén ezt a körülményt jeleznie kell az ott dolgozó munkavállaló részére. 

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a termékeket átadó Édes Érzés kft. munkavállalónak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, az Édes Érzés Kft. munkavállaló a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el az Édes Érzés Kft. munkavállaló akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves. 

Az Édes Érzés Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket az Édes Érzés Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna. 

IX. Fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti (I) az átvételkor bankkártyával vagy készpénzben, személyesen; (II) vagy online. Az Édes Érzés Kft. az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel. 

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint Maestro típusú bankkártyákat használhat. 

A Felhasználó bankkártyájának adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében ezeket az adatokat kódolják. 

Ha a Felhasználó online szeretne fizetni, a bankkártya-engedélyeztetést (a kártya adatainak megadását) akkor kell elvégezni, amikor a termékeket a www.edeserzes.hu honlapon kiválasztja. Maga a terhelés azonban csak a Felhasználó által kiválasztott termékek tényleges átadás-átvétele után történik. 

A termékek kiválasztása előtt a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott termékek várhatóan átvételre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik azon a napon, amikor az Édes Érzés Kft. a termékeket leszállítja, vagy amikor az áruházi átvételre sor kerülne, az Édes Érzés Kft. nem adja át a termékeket. 

Amennyiben a Felhasználó a tranzakcióról ÁFA-s számlát szeretne kapni, úgy azt a Bevásárló Lista Megjegyzés rovatában, de legkésőbb a termékek átvételekor vagy a kiszállítást végző személynek (kiszállítási asszisztensnek), vagy az áruházi átvételnél jelen lévő személynek kell jeleznie. A Vásárló az ÁFA-s számlát utólag, a termékek átvételét követően postai úton kapja meg az Édes Érzés Kft.-től. Az ÁFA-s számla minden esetben tételesen kerül kiállításra. 

Felhasználó a vásárlás során kizárólag e-kuponokat használhat fel, a hagyományos, áruházban beváltható kuponokat és vásárlási utalványokat (pl. Erzsébet utalvány) az Édes Érzés Kft. nem fogadja el. 

X. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal a kivétellel, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie.

Ha a Felhasználó a bevásárló lista leadása során vásárlási értékhez kötött kedvezményre jogosító kupont használt fel, de az átvétel során a kiválasztott terméket vagy termékeket visszautasítja a fizetendő végösszeg módosul és emiatt a kedvezményre jogosító kupon a beváltási határérték alá esik, illetve bármely okból, amikor a végösszeg nem éri el a kuponhoz tartozó vásárlási értéket, az Édes Érzés Kft. jogosult a kupon által nyújtott árkedvezmény visszavonására. 

A Felhasználó semmilyen esetben nem gyakorolhatja 14 napos elállási jogát a (II.26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdése alapján.

XI. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján (az Édes Érzés Kft. elérhetőségeit a XIII. pont tartalmazza). 

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XIII. pontban (az Édes Érzés Kft. elérhetőségei) meghatározott elérhetőségeken. Az Édes Érzés Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, az Édes Érzés Kft. a panaszt 30 napon belül válaszolja meg. 

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívülirendezése érdekébenjogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni. 

Az Édes Érzés Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) 
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 
www.pestmegyeibekelteto.hu 

Panasszal fordulhatnak még a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 
http://bekeltet.hu/kerelem/ 

vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

XII. Vegyes rendelkezések

A www.edeserzes.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni. 

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. 

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. 

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén az Édes Érzés Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

XIII. Az Édes Érzés Kft. elérhetőségei

Weboldal címe:
www.edeserzes.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:
info@edeserzes.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
+36-30/333-3807

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:
Édes Érzés Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 37.


A jelen ÁSZF 2018. május 1-jén lépett hatályba. 

Kapcsolat

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.